MMORSKA Rejestracje jachtów i łodzi w REJA24
Rejestrujemy Jachty i Łodzie w REJA24

Jak wygląda nowa rejestracja?

06.02.24 18:36

​Kilka słów instrukcji użytkownika dowodu rejestracyjnego łodzi

Nowe dowody rejestracyjne dla jednostek do 24 m wydawane są w formie plastikowych kart w formacie polskiego dowodu osobistego. Drukiem kart zajmuje się Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych. System działa sprawnie i całkiem szybko, co można stwierdzić po ponad dwóch latach korzystania z REJA24. 

wzorzec_reja24_awers

Dokument rejestracyjny świadczy o polskiej przynależności jachtu, łodzi czy innej jednostki pływającej do 24 m, a także stanowi dowód własności jednostki.

Dokument zawiera informacje w języku polskim i angielskim. Jest także odpowiednio zabezpieczony przed fałszerstwem. Każda karta ma wybite m.in. znaki zmienne optycznie, nadruki irydyscentne, tło z wykorzystaniem grafiki rastrowej, tłoczenia, reliefy a także i nadruki UV. 

W razie zagubienia lub zniszczenia należy się ubiegać o wydanie duplikatu karty. Rubryka b2. będzie wtedy nosić nowy numer. Każda zmiana odnotowana zostanie w systemie REJA24.

Pamiętajmy, że dokument rejestracyjny to dokument państwowy uprawniający do wniesienia polskiej bandery - a zatem wymagane jest zachowanie poszanowania dla bandery, znaku i symbolu przynależności do Rzeczypospolitej Polskiej.


Oznaczenia na dokumencie rejestracyjnym dla jednostek pływających do 24 m

a1. to numer rejestracyjny jednostki. W określonych warunkach "stary" numer jednostki może zostać zachowany. Dla jednostek morskim oraz morskich i śródlądowych przypisane są oznaczenia zaczynające się od POL. Dla jednostek wyłącznie śródlądowych - PL.

a2. to numer kadłuba HIN/CIN lub nadany administracyjne numer INI. Numery dożywotnio przypisane do jednostki pływającej, tak jak samochodowy VIN. (O tym kiedy nadawany jest numer INI a kiedy nie jest to konieczne, niebawem w kolejnym poście. )

a3. to nadana przez nas nazwa jednostki. Co do zasady nie może przekraczać 33 znaków, nie może być tożsama z oznaczeniami służb ratowniczych i im podobnych, nie może zawierać wyrazów powszechnie uznawanych za obelżywe lub wulgarne. Co się tyczy ostatniego, cienka to granica czasami...

a4. to wskazany port macierzysty. Dla jednostek morskich będzie to jeden z portów morskich w Polsce. Dla śródlądowych może to być dowolna miejscowość w Polsce. Wybór należy do nas.

a5. litera M wskazuje na rejestrację morską, zaś Ś na śródlądową.

a6. określa przeznaczenie łodzi, z których najczęściej pojawiać się będą dwa oznaczenia JR czyli jednostka rekreacyjna, JK jednostka komercyjna.

a7. oznaczenie głównego napędu: Ż (żaglowy), M (motorowy), IN - inny, np. mięśnie.

a8. to informacja o mocy napędu głównego lub o napędzie pomocniczym. Dla przykładu, jeśli posiadamy łódź motorową z silnikiem o mocy 101 kW - na karcie pojawi się informacja o mocy silnika. Jeśli zaś posiadamy żaglówkę z silnikiem pomocniczym o mocy 12kW, na karcie pojawi się oznaczenie PNM- oznaczające napęd pomocniczy mechaniczny. Nie będzie tam wskazania mocy. Ma to swoje plusy w momencie wymiany takiego silnika pomocniczego na inny poniżej 15kW - nie trzeba odnotować tej zmiany w REJA24.

a9. /a10./a11. - wymiary. Kolejno długość, szerokość i zanurzenie w najszerszym punkcie, podawane w metrach.

a12. to liczba kadłubów


a13. i a14., czyli co z tym CE?

Punkty a13. i a14. określają kolejno: maksymalną liczbę osób dozwolonych na pokładzie oraz maksymalną siłę wiatru i wysokości fali. Skąd bierzemy te dane? Przede wszystkim z deklaracji zgodności wydawanej przez producenta łodzi. Potocznie zwana CE. Dotyczy to głównie łodzi zbudowanych od 2000. roku z górę. W Polsce wymagania te wdrożono w 2016 roku dla producentów rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych. W przypadku braku deklaracji CE (upływ czasu, nie było to wymagane prawem i tym podobne) dane o sile wiatru jak i maksymalnej liczbie osób nie pojawią się na rejestracji. Deklaracja jest ważna 10 lat od momentu wydania. 


Dyrektywa RCD - bo tak nazywamy dyrektywę unijną, której założenia w polskim prawodawstwie pojawiają się na mocy wspomnianego rozporządzenia z roku 2016, wprowadza w życie 4 kategorie projektowe. Oznacza się je wielkimi literami od A do D. Każda z liter oznacza maksymalne tolerowane przez jednostkę wymogi eksploatacji, stateczności i pływalności zależne od wysokości fali i siły wiatru.


Poniżej przedstawiamy tabele kategorii wraz z wymogami wytrzymałości.


Kategoria projektowa  Maksymalna siła wiatru w skali Beauforta w stopniach włącznie Istotna wysokość fali H1/3, metry (włącznie)
 A - oceaniczna ponad 8 przekracza 4
 B - pełnomorska do 8 do 4
 C - przybrzeżna do 6 do 2
 D - na wody osłonięte do 4 do 0,3 (sporadycznie do 0,5)

Kategorii projektowych nie mylimy z klasami. Kategorie wiążą producentów, którzy obarczeni zostają obowiązkiem dopełnienia określonych standardów bezpieczeństwa dla swoich jednostek. Kategoria to gwarancja dla użytkownika, że w określonych warunkach pogodowych może liczyć na swoją jednostkę.